Việc quyết định sử dụng bộ lưu điện UPS cũ thế nào phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố như :

• Các yêu cầu của bạn trong tương lai
• Tình trạng hiện tại của UPS / khả năng đáp ứng của UPS

Một khi một UPS đã được sử dụng trong 5 năm hoặc 10 năm bạn sẽ có 3 lựa chọn tiềm năng sau:

Nâng cấp – UPS có thể được nâng cấp bằng cách thay acquy hoặc bo mạch để kéo dài tuổi thọ và hiệu suất.
Mua mới – UPS nên được thay thế bằng một cái mới?
Không làm gì cả – Cứ sử dụng cho đến khi hỏng thì thay thế.

Mỗi công ty tùy vào chi phí và chiến lược sẽ có 1 cách chọn riêng. Để xem xét ta sẽ đánh giá tình trạng UPS qua các tiêu chí sau:

Không còn phụ tùng thay thế. Một khi phụ tùng thay thế không có sẵn thì việc duy trì sửa chữa UPS không khả thi.

Không còn hỗ trợ từ nhà sản xuất. Thường xảy ra 10 năm sau khi mô hình được phân ra từ sản xuất. Thiếu hỗ trợ làm cho bảo trì thường xuyên và phục hồi từ thất bại không thực tế, nếu không,
không thể.
Không thể đáp ứng yêu cầu về hiệu suất. Nếu UPS không thể đáp ứng nhiệm vụ hiện tại hoặc tương lai của công ty như không thể hỗ trợ toàn bộ tải trọng CNTT , không đáp ứng thơi gian lưu điện thì không nên sử dụng
Quá đáng bảo trì. Là lứa tuổi thiết bị, sự cần thiết phải duy trì tăng. Nó có thể cho các chi phí và rủi ro bảo trì để vượt quá chi phí và lợi ích (công suất, hiệu quả, và độ tin cậy) lắp đặt một UPS mới.

Nếu UPS chưa tới lúc thay thế thì nên đánh giá UPS trên ba yếu tố ( hiệu quả, yêu cầu tải  và outsource ), để quyết định giữ, nâng cấp, hoặc mua mới.

Nếu UPS đáp ứng các yêu cầu tải và thời gian lưu điện , ta có thể chọn để lại UPS cũ phục vụ và để cho đến khi UPS hỏng. Nhưng điều này sẽ rất rủi ro.
Công ty cần lập kế hoạch cẩn thận để giảm thiểu các tác động của sự hỏng hóc bất ngờ của UPS.