Hiệu quả suất sử dụng nguồn điện

Hiệu quả suất sử dụng nguồn điện

Trong phần trước, chúng ta bắt đầu khám phá ‘mất tích năng lượng kết hợp với việc phát hành hiện tại của PUE, cụ thể là thiếu trách nhiệm đối với năng lượng liên quan đến việc sở hữu, bảo trì và điều hành độc bởi máy phát điện và các nội dung năng lượng bay hơi...