Lợi ích bền vững của Trung tâm dữ liệu Modular

Yêu cầu cơ sở hạ tầng DC tiếp tục thay đổi và phát triển. Nhà nước-of-nghệ thuật cơ sở của ngày hôm nay có thể là lỗi thời trong năm. Điều này có thể là kết quả của chu kỳ kinh tế, phát triển thị trường, chiến lược hay sự lựa chọn danh mục đầu tư các sản phẩm cũng như...