Các cấu hình đấu nối bộ lưu điện UPS

Cascade hoặc dự phòng song song? Hệ thống UPS có thể được thiết kế để hoạt động song song để tăng độ tin cậy (hệ thống dự phòng) hoặc để tăng khả năng xử lý tải trọng (hệ thống công suất). Những module này sẽ bao gồm thêm mạch song song và thường sẽ chia sẻ tải trong...